banner
Thứ Hai, ngày 18 tháng 06 năm 2018 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
▪ Tin tức-sự kiện
▪ Giáo dục đào tạo
▪ Tổ chức - Đoàn thể
▪ NCKH và Quan hệ quốc tế
▪ Học sinh - Sinh viên
▪ Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
163850
Số đang truy cập
34

Học sinh - Sinh viên

  Nội dung cập nhật:

- Ngày 22/4/2017: Thay đổi hình thức thi từ TL thành TN; Môn: Pháp chế Dược; Đối tượng: CĐ Dược 5.

 

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 KHỐI CAO ĐẲNG

ĐỐI TƯỢNG: CĐĐD 9, CĐĐD 10, CĐĐD 11, CĐ DƯỢC 5, CĐ DƯỢC 6

CĐ XÉT NGHIỆM YH 4 , CĐ XÉT NGHIỆM YH 5, CĐ XÉT NGHIỆM YH 6 , CĐ HỘ SINH 4, CĐ HỘ SINH 5, CĐ HỘ SINH 6

Kính gửi: Các Khoa, Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

Môn thi

Hình Thức

Tuần

Ngày thi

Thời gian

GĐ thi

Thứ

Sáng
7h15

Sáng
9h15

Chiều
13h45

HỆ NIÊN CHẾ

CĐ Điềudưỡng 9

CSSK NB CC & TC

TL

37

2

 

15/05/2017

 

90 phút

HT 1: 67
GĐ 11: 66
GĐ 13: 67
GĐ 14: 67
GĐ 19: 67
GĐ 17: 28
GĐ 18: 28
GĐ 15: 28
GĐ 16: 28

CSSK NB cao tuổi

TL

37

4

 

17/05/2017

 

90 phút

Phục hồi chức năng

TL

37

6

 

19/05/2017

 

90 phút

CSSKNLB Nội khoa 2 (nâng cao)

TL

38

2

 

22/05/2017

 

90 phút

CSSKNLB Ngoại khoa 2 (nâng cao)

TN

38

4

 

24/05/2017

 

60 phút

CSSK bệnh chuyên khoa

TL

38

6

 

26/05/2017

 

90 phút

GDQP - AN 1

TL

 

 

GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho SV, trước ngày thi báo về PĐT

TT CSSKNLB Nội khoa 2 (nâng cao)

TH

 

 

TT CSSKNLB Ngoại khoa 2  (nâng cao)

TH

 

 

CĐ Hộ sinh 4

CSSK sinh sản cộng đồng

TN

37

2

15/05/2017

 

 

60 phút

GĐ 11: 70

Thực hành NCKH

TL

37

4

17/05/2017

 

 

90 phút

Chăm sóc hộ sinh nâng cao

TN

37

6

19/05/2017

 

 

60 phút

Vô sinh

TN

38

2

22/05/2017

 

 

60 phút

GDQP - AN 1 (HS 4, XN 4)

TL

 

 

GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho SV, trước ngày thi báo về PĐT

CĐ Xét nghiệm Y học 4

TT xét nghiệm 1

TH

 

 

GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho SV, trước ngày thi báo về PĐT

TT xét nghiệm 2

TH

 

 

TT xét nghiệm 3

TH

 

 

TT xét nghiệm 4

TH

 

 

GDQP - AN 1 (HS 4, XN 4)

TL

 

 

CĐ Điềudưỡng 10

Tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐD 10, XN 5)

TL

45

2

 

10/07/2017

 

90 phút

GĐ 14: 73
GĐ 19: 73
GĐ 18: 31

Anh văn chuyên ngành

TN

45

4

 

12/07/2017

 

60 phút

Y học cổ truyền

TN

45

6

 

14/07/2017

 

60 phút

Giao tiếp & Thực hành ĐD

TL

46

2

 

17/07/2017

 

90 phút

Dinh dưỡng & Tiết chế

TN

46

4

 

19/07/2017

 

60 phút

Dịch tễ học

TN

46

6

 

21/07/2017

 

60 phút

Giáo dục SK & Thực hành ĐD

TN

47

2

 

24/07/2017

 

60 phút

Thực hành NCKH

TL

47

4

 

26/07/2017

 

90 phút

CSSK trẻ em 1

TN

47

6

 

28/07/2017

 

60 phút

CSSK tâm thần

TL

47

7

 

 

29/07/2017

90 phút

Cấp cứu ban đầu

TH

 

 

GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho SV, trước ngày thi báo về PĐT

TT CSSK trẻ em 1

TH

 

 

CĐ Xét nghiệm Y học 5

Tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐD 10, XN 5)

TL

45

2

 

10/07/2017

 

90 phút

GĐ 13: 48

Sức khỏe - Môi trường & VS

TN

45

4

 

12/07/2017

 

60 phút

Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản 2

TL

45

6

 

14/07/2017

 

90 phút

Vi sinh 1

TL

46

2

 

17/07/2017

 

90 phút

Ký sinh trùng 1

TL

46

4

 

19/07/2017

 

90 phút

Huyết học 1

TL

46

6

 

21/07/2017

 

90 phút

Hóa sinh 1

TL

47

2

 

24/07/2017

 

90 phút

DD-VSATTP

TN

47

4

 

26/07/2017

 

60 phút

TT Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản 2

TH

 

 

GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho SV, trước ngày thi báo về PĐT

TT Vi sinh 1

TH

 

 

TT Ký sinh trùng 1

OSPE

 

 

TT Huyết học 1

TH

 

 

TT Hóa sinh 1

TH

 

 

Tin học

TH

 

 

HỆ TÍN CHỈ

CĐ Điềudưỡng 11

Anh văn cơ bản 2 (ĐD 11, XN 6)

TN

41

2

 

12/06/2017

 

90 phút

HT 1: 63, GĐ 11: 63, GĐ 13: 63, GĐ 14: 63, GĐ 19: 64

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (ĐD 11, XN 6)

TL

41

4

 

14/06/2017

 

90 phút

HT 1: 62, GĐ 11: 62, GĐ 13: 63, GĐ 14: 63, GĐ 19: 63

Kiểm soát nhiễm khuẩn (ĐD 11)

TN

41

6

 

16/06/2017

 

90 phút

GĐ 11: 61, GĐ 13: 62, GĐ 14: 62, GĐ 19: 62

Sinh học và di truyền

TN

42

2

 

19/06/2017

 

60 phút

GĐ 11: 28, GĐ 13: 69, GĐ 14: 69, GĐ 19: 69

Vi sinh - Ký sinh trùng

TN

42

4

 

21/06/2017

 

60 phút

GĐ 11: 64, GĐ 13: 64, GĐ 14: 64, GĐ 19: 64

Hóa sinh

TN

42

6

 

23/06/2017

 

60 phút

GĐ 11: 28, GĐ 13: 70, GĐ 14: 70, GĐ 19: 70

Điều dưỡng cơ sở 1

OSPE

 

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo (trong các tuần thi 41, 42, 43)
và lấy danh sách dự thi của SV

Giải phẫu - Sinh lý

OSPE

 

 

Tin học (ĐD 11, XN 6)

TH

 

 

Giáo dục quốc phòng - An ninh 2, 3 (ĐD 11, XN 6)

TL
TH

 

 

CĐ Xét nghiệm Y học 6

Anh văn cơ bản 2 (ĐD 11, XN 6)

TN

41

2

 

12/06/2017

 

60 phút

HT 1: 63, GĐ 11: 63, GĐ 13: 63, GĐ 14: 63, GĐ 19: 64

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (ĐD 11, XN 6)

TL

41

4

 

14/06/2017

 

90 phút

HT 1: 62, GĐ 11: 62, GĐ 13: 63, GĐ 14: 63, GĐ 19: 63

Mô phôi

TN

41

6

 

16/06/2017

 

60 phút

HT 1: 53

Xác suất - Thống kê y học

TL

42

2

 

19/06/2017

 

90 phút

HT 1: 49

Vật lý đại cương và lý sinh

TL

42

4

 

21/06/2017

 

90 phút

HT 1: 47

Hóa phân tích

TN

42

6

 

23/06/2017

 

60 phút

HT 1: 54

Sinh lý bệnh - Miễn dịch

TN

43

2

 

26/06/2017

 

60 phút

HT 1: 55

Điều dưỡng cơ bản - Cấp cứu ban đầu

OSPE

 

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo (trong các tuần thi 41, 42, 43)
và lấy danh sách dự thi của SV

Tin học (ĐD 11, XN 6)

TH

 

 

Giáo dục quốc phòng - An ninh 2, 3 (ĐD 11, XN 6)

TL
TH

 

 

CĐ Hộ sinh 6

Anh văn cơ bản 1 (HS 6)

TN

45

2

10/07/2017

 

 

90 phút

GĐ 11: 47

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (DS 6, HS 6)

TL

45

4

12/07/2017

 

 

90 phút

GĐ 11: 59, GĐ 13: 75, GĐ 14:75, GĐ 19: 75, GĐ 17: 32, GĐ 18: 32, GĐ 15: 30

Pháp luật và Tổ chức Y tế

TN

45

6

14/07/2017

 

 

60 phút

GĐ 11: 36

Pháp luật đại cương

TN

46

2

17/07/2017

 

 

60 phút

GĐ 11: 36

Kiểm soát nhiễm khuẩn (HS 6)

TN

46

4

19/07/2017

 

 

60 phút

GĐ 11: 35

Hóa sinh

TN

46

6

21/07/2017

 

 

60 phút

GĐ 11: 45

Sinh lý bệnh

TN

47

2

24/07/2017

 

 

60 phút

GĐ 11: 46

Điều dưỡng cơ bản - Cấp cứu ban đầu

OSPE

 

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo (trong các tuần thi 45, 46, 47)
và lấy danh sách dự thi của SV

Giáo dục thể chất (DS 6, HS 6)

TH

 

 

CĐ Dược 6

Anh văn cơ bản 2 (DS 6)

TN

45

2

10/07/2017

 

 

90 phút

GĐ 13: 69, GĐ 14: 69, GĐ 19: 69, GĐ 18: 29

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (DS 6, HS 6)

TL

45

4

12/07/2017

 

 

90 phút

GĐ 11: 59, GĐ 13: 75, GĐ 14:75, GĐ 19: 75, GĐ 17: 32, GĐ 18: 32, GĐ 15: 30

Thực vật

TN

45

6

14/07/2017

 

 

60 phút

GĐ 13: 68, GĐ 14: 68, GĐ 19: 68, GĐ 17: 32, GĐ 18: 32, GĐ 15: 30

Vật lý đại cương

TL

46

2

17/07/2017

 

 

90 phút

GĐ 13: 67, GĐ 14: 67, GĐ 19: 67, GĐ 17: 30, GĐ 18: 29, GĐ 15: 28

Hóa hữu cơ

TN

46

4

19/07/2017

 

 

60 phút

GĐ 13: 68, GĐ 14: 68, GĐ 19: 68, GĐ 17: 32, GĐ 18: 32, GĐ 15: 29

Vi sinh - Ký sinh trùng

TN

46

6

21/07/2017

 

 

60 phút

GĐ 13: 68, GĐ 14: 68, GĐ 19: 68, GĐ 17: 31, GĐ 18: 31, GĐ 15: 29

Giáo dục thể chất (DS 6, HS 6)

TH

 

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
(trong các tuần thi 45, 46, 47) và lấy danh sách dự thi của SV

Giải phẫu - Sinh lý

OSPE

 

 

CĐ Hộ sinh 5

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (DS 5, HS 5)

TL

41

2

12/06/2017

 

 

90 phút

GĐ 11: 71, GĐ 13: 71, GĐ 14: 71

Sức khỏe, môi trường và vệ sinh

TN

41

4

14/06/2017

 

 

60 phút

GĐ 14: 42

Thực hành nghiên cứu khoa học

TL

41

6

16/06/2017

 

 

90 phút

GĐ 14: 40

Anh văn chuyên ngành

TN

42

2

19/06/2017

 

 

60 phút

GĐ 14: 28

Kiểm soát nhiễm khuẩn (HS 5)

TN

42

4

21/06/2017

 

 

60 phút

GĐ 14: 42

Chăm sóc chuyển dạ đẻ thường, đẻ khó và sau đẻ

TN

42

6

23/06/2017

 

 

60 phút

GĐ 14: 42

TT Chăm sóc chuyển dạ đẻ thường, đẻ khó và sau đẻ

TH

 

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
(trong các tuần thi 41, 42, 43) và lấy danh sách dự thi của SV

CĐ Dược 5

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (DS 5, HS 5)

TL

41

2

12/06/2017

 

 

90 phút

GĐ 11: 71, GĐ 13: 71, GĐ 14: 71

Quản lý tồn trữ thuốc

TL

41

4

14/06/2017

 

 

90 phút

GĐ 11: 62, GĐ 13: 63, GĐ 19: 63

Pháp chế Dược

TN

41

6

16/06/2017

 

 

90 phút

GĐ 11: 63, GĐ 13: 63, GĐ 19: 63

Đảm bảo chất lượng thuốc

TL

42

2

19/06/2017

 

 

90 phút

GĐ 11: 61, GĐ 13: 61, GĐ 19: 61

Kinh tế Dược

TL

42

4

21/06/2017

 

 

90 phút

GĐ 11: 64, GĐ 13: 65, GĐ 19: 65

Dược lý 1

TN

42

6

23/06/2017

 

 

60 phút

GĐ 11: 67, GĐ 13: 67, GĐ 19: 68

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


 ♦Các tin liên quan
Danh sách học sinh sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 (08/06/2018)
Kết quả thi tốt nghiệp năm 2018; Môn: Lý luận chính trị, Đối tượng: CĐĐD 10ABC, CĐXN 5 (05/06/2018)
Danh sách HSSV được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018 (04/06/2018)

Danh sách thực tế Tốt nghiệp các lớp năm 2018

(29/05/2018)

Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web